רב אחא

על פניו נראה שיש שני חכמים – רב אחא בריה דרבא, ורב אחא בר יעקב. במסכת שבת צו: מוזכר רב אחא ברבי יעקב – שהוא מביא בשם תנא. באותו הדף מוזכר רב אחא בר יעקב – שאם היה כתוב רב אחא בר’ יעקב היה ברור שהוא מביא בשם תנא. כנראה שזה האותו חכם – רב אחא בריה דרבא והוא מביא בשם רבי יעקב… כנראה שהיה תלמיד בבית ספרו…

About idragonb

Information junkie, just like everyone else...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

I'd love to know what you think!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s