Monthly Archives: June 2017

ברייתא דר’ חייא ור’ הושעיה

יש הרבה ידע על עינייני התנאים  אוצר הברייתות – חלק א היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תרחצ  אוצר הברייתות – חלק ב היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תרצט  אוצר הברייתות – חלק ג היגר, מיכאל, 1898-1952 נ.י. תש  אוצר הברייתות – חלק … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בשלשים ושתים נתיבות

א) בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י”ה יהו”ה צבאות את עולמו בשלשה ספרים בספר ספר וספור .

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ספר יצירה

א) בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י”ה יהו”ה צבאות את עולמו בשלשה ספרים בספר ספר וספור . ב) עשר ספירות בלי מה במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש וברית יחוד מכוונת באמצע במלת לשון ובמלת המעור: ג) עשר ספירות … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Codepen test

Posted in Uncategorized | Leave a comment