הוריות – הסיפור של יש אומרים ואחרים

א”ר יוחנן בימי רשב”ג נישנית משנה זו
רבן שמעון בן גמליאל נשיא רבי מאיר חכם רבי נתן אב”ד
כי הוה רשב”ג התם הוו קיימי כולי עלמא מקמיה
כי הוו עיילי רבי מאיר ורבי נתן הוו קיימי כולי עלמא מקמייהו
אמר רשב”ג לא בעו למיהוי היכרא בין דילי לדידהו תקין הא מתניתא
ההוא יומא לא הוו רבי מאיר ורבי נתן התם
למחר כי אתו חזו דלא קמו מקמייהו כדרגילא מילתא
אמרי מאי האי
אמרו להו הכי תקין רשב”ג
אמר ליה ר”מ לרבי נתן אנא חכם ואת אב”ד נתקין מילתא כי לדידן מאי נעביד ליה נימא ליה גלי עוקצים דלית ליה וכיון דלא גמר נימא ליה (תהלים קו, ב) מי ימלל גבורות ה’ ישמיע כל תהלתו
למי נאה למלל גבורות ה’
מי שיכול להשמיע כל תהלותיו
נעבריה והוי אנא אב”ד ואת נשיא
שמעינהו רבי יעקב בן קרשי
אמר דלמא חס ושלום אתיא מלתא לידי כיסופא
אזל יתיב אחורי עיליתיה דרשב”ג
פשט גרס ותנא גרס ותנא אמר מאי דקמא דלמא חס ושלום איכא בי מדרשא מידי יהב דעתיה וגרסה למחר
אמרו ליה ניתי מר וניתני בעוקצין
פתח ואמר בתר דאוקים
אמר להו אי לא גמירנא כסיפיתנן
פקיד ואפקינהו מבי מדרשא
הוו כתבי קושייתא [בפתקא] ושדו התם
דהוה מיפריק מיפריק
דלא הוו מיפריק כתבי פירוקי ושדו
אמר להו רבי יוסי תורה מבחוץ ואנו מבפנים
אמר להן רבן [שמעון בן] גמליאל ניעיילינהו מיהו
ניקנסינהו דלא נימרו שמעתא משמייהו
אסיקו לרבי מאיר אחרים
ולר’ נתן יש אומרים
אחוו להו בחלמייהו זילו פייסוהו [לרבן שמעון ב”ג]
רבי נתן אזל רבי מאיר לא אזל
אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין
כי אזל רבי נתן אמר ליה רשב”ג נהי דאהני לך קמרא דאבוך למהוי אב ב”ד שויניך נמי נשיא
מתני ליה רבי לרבן שמעון בריה

אחרים אומרים אילו היה תמורה לא היה קרב
אמר לו מי הם הללו שמימיהם אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים
אמר ליה בני אדם שבקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך
אמר ליה (קהלת ט, ו) גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה
אמר ליה (תהלים ט, ז) האויב תמו חרבות לנצח
אמר ליה הני מלי היכא דאהנו מעשייהו רבנן לא אהנו מעשייהו הדר אתני ליה אמרו משום רבי מאיר אילו היה תמורה לא היה קרב
אמר רבא אפילו רבי דענוותנא הוא תנא אמרו משום ר”מ אמר ר”מ לא אמר

Says R Yohanan “In the days of Rashbag (Rabban Shimon Ben Gamliel), he would recite this mishna:
“Rabban Shimon ben Gamliel is nassi (responsible for the people), R Meir is a wiseman and R Natan is Av Beit Din.
When Rashbag was there, if he would get up, everyone would stand. When R Meir and R Natan would get up, eveyone would stand.
Says Rashbag “Do we not need a distinction between me and them? And he established this mishna.
That day, R Meir and R Natan were not there.
The following day, when they came, they saw that they did not stand up in the usual manner.
They asked “Vos is dis?”.
They told them “that’s what Rashbag established”.
R Meir says to R Natan “I am a wiseman and you are Av beit Din – lets establish something (too) that we will do to him.
We will tell him to teach us (masechet) Ukzin, that he does not know (being that it is the last masechet and he is always serving the community, so has not learned it yet) and since he hasn’t learned it we will say to him (from Tehillim) “Who can declare the power of Hashem will make heard all of his praise” – (and he explains) who can declare the power of Hashem? He who can make heard all of his praise.
We will give the lesson and I will be the Av Beit Din and you will be the Nasi.
R Yaakov ben Karshi overheard and said (to himself) “Lest, God forbid, this thing become a disgrace!”
He went and sat behind Rashbag’s stender.
He read out loud (Ukzin) and went over is again and explained that this tana said this and why he said it. God forbid there would be a beit midrash from his understanding (only).
And he did the same the next day.
They asked him to bring him and we will go over Ukzin.
He (Rashbag) wanted to know who was responsible for this behaviour.
He said to him – if I hadn’t learned it I would have been disgraced. (revealing that R Meir and R Natan were behind it)
He ordered them to leave the Beit Hamidrash.
They would write kushiot on petekim and throw them (into the beit midrash).
The ones that they knew how to explain, they would explain. The ones that they didn’t know how to answer, they would write the explanation on a petek and throw it into the beit midrash.
Rebbi Yosi says to him, “the torah is outside and we’re inside?”
Rabban Shimon ben Gamliel says “Let’s bring them in!” but…
We will fine them that everything that we hear from them will not be said in their name.
We will call R Meir “Acherim” (others)
and R Natan “Yesh Omrim” (there are those that say)
They appeared to him (to Rashbag) in a dream to console him.
Rabbi Natan went, Rabbi Meir didn’t.
He says the things in dreams, you don’t raise up and don’t bring down.
When R Natan went, Rashbag said to him “These will be an avnet (belt) of your father to show that an Av Beit Din makes them also a nasi.
Rebbi was teaching to Rabban Shimon, his son:
“Acherim omerim (others said) if he had a replacement, he would not have been sacrificed.” (Bechorot 9)
He asked (Rabban Shimon asked his father) “who are these whose waters we drink, but whose names we do not mention?”
He replied “Those who asked to uproot your honor and the honor of your father’s house”
He replied (back) (Kohelet)”You loved them, you also hated them, there jealousy is already lost”
He replied (Tehilim) “The enemy have lost the swords that can conquer”
He says to him “How do these words help the actions of these scholars? They are no longer of consequence” (being that R Meir and R Natan are no longer living)
They went back to teach “they said in the name of R Meir, if he had a replacement he would not have been sacrificed” (Bechorot 9)
Rava says “Even Rebbi in his modesty would teach “they said in the name of R Meir” and would not say “R Meir says”.

About idragonb

Information junkie, just like everyone else...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

I'd love to know what you think!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s